Horní menu:
Hlavní menu:

Rychlý kontakt

Manocentrum CZ, s.r.o.

Družební 768/2B
779 00 Olomouc - Nové Sady
IČ: 25856791  DIČ: CZ25856791

Telefon: +420 588 517 425
Fax: +420 588 517 426
Mobil (GSM): +420 602 582 833

Provozní doba:
Po-Pá:  08:00 - 15:30 
Polední přestávka: není 

E-mail: manocentrum@manocentrum.cz 

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

    ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009


 

Právě si prohlížíte: Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR >


Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

 


INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

 

       I.          Správce osobních údajů

 

Společnost Manocentrum CZ, s.r.o. se sídlem Družební 768/2b, lČ:25856791, DIČ:CZ25856791, je od 19.4.2000 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22297, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

     II.          Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

    III.          Zdroje osobních údajů

 

 • ·        přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • ·        distributor
 • ·        veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

   IV.          Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

 • ·        adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující        kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • ·        popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • ·        další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • ·        údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného

souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem

personálních řízení aj.)

 

     V.          Kategorie subjektů údajů

 

 • ·        zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
 • ·        zaměstnanec správce
 • ·        dopravce
 • ·        dodavatel služby
 • ·        jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • ·        uchazeč o zaměstnání

 

   VI.          Kategorie příjemců osobních údajů

 

 • ·        velkoobchodníci
 • ·        finanční ústavy
 • ·        veřejné ústavy
 • ·        zpracovatel
 • ·        státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • ·        další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

 

 VII.          Účel zpracování osobních údajů

 

 • ·        účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • ·        jednání o smluvním vztahu
 • ·        plnění smlouvy
 • ·        ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • ·        archivnictví vedené na základě zákona o výběrovým řízení na volná pracovní místa
 • ·        plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ·        ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

VIII.          Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

   IX.          Doba zpracování osobních údajů

 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

     X.          Poučení

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • ·        subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • ·        zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • ·        zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • ·        zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • ·        zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 • ·        zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

   XI.          Práva subjektů údajů

 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • ·        účelu zpracování,
 • ·        kategorii dotčených osobních údajů,
 • ·        příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • ·        plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • ·        veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • ·        pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • ·        Požádat správce o vysvětlení.
 • ·        Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • ·        Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní

neprodleně závadný stav.

 • ·        Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo

obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

 • ·        Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • ·        Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 


Akce: tisk stránky tisk stránky


Soubory: