Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

 


INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

 

       I.          Správce osobních údajů

 

Společnost Manocentrum CZ, s.r.o. se sídlem Družební 768/2b, lČ:25856791, DIČ:CZ25856791, je od 19.4.2000 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22297, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

     II.          Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

    III.          Zdroje osobních údajů

 

 

   IV.          Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem

personálních řízení aj.)

 

     V.          Kategorie subjektů údajů

 

 

   VI.          Kategorie příjemců osobních údajů

 

 

 VII.          Účel zpracování osobních údajů

 

 

VIII.          Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

   IX.          Doba zpracování osobních údajů

 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

     X.          Poučení

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 

   XI.          Práva subjektů údajů

 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

neprodleně závadný stav.

obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.